Sürdürülebilirlik Politikası

Çevresel Sorumluluk:

 1. WestDoor Hotel olarak, faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel riskleri sistematik bir şekilde değerlendirmeyi ve yönetmeyi taahhüt ederiz.
 2. Geçerli olan tüm yasal gereksinimlere uymayı ve takip etmeyi ilke ediniriz.
 3. Faaliyetlerimizde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik konularını ön planda tutarak sürdürülebilir bir otelcilik anlayışı benimseriz.
 4. Tesisin operasyonel hizmetlerinden kaynaklanan iç çevresel etkileri, özellikle elektrik, su, doğal gaz kullanımı, kâğıt tüketimi ve CO2 emisyonu gibi faktörleri kontrol altında tutar ve sistematik olarak yönetiriz.

Enerji ve Kaynak Yönetimi:

 1. Ürün ve hizmetlerimizi sürdürülebilir otelcilik perspektifinden geliştirerek, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarını destekler ve finanse ederiz.
 2. Tüm işletme çalışanlarını ve paydaşlarını sürekli olarak sürdürülebilirlik konularında bilgilendirir ve süreçlere aktif katılımlarını sağlayarak duyarlılıklarını artırırız.
 3. Hizmet kalitesinden ödün vermeden enerji tasarrufu sağlayan sistemleri uygularız.
 4. Turistlerin ve personelin çevreci yaklaşımlar konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalara öncelik veririz.
 5. Faaliyetlerimizle doğal çevreyi olumsuz etkileyen tüm faaliyetlerden kaçınmayı amaçlarız.
 6. Yerel toplumun refahı, istihdam kalitesi, sosyal eşitlik, ziyaretçi memnuniyeti, kültürel zenginlik, biyolojik çeşitlilik ve çevresel temizlik konularında hassasiyet gösteririz.

Atık Yönetimi:

 1. Kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedefler ve atıkları azaltmayı amaçlarız.
 2. Su ve enerji tasarrufunu sağlamaya yönelik araştırma ve geliştirme konularına öncelik veririz.
 3. Atık miktarını azaltmayı ve atıkları ekonomiye kazandırmayı hedefleriz.
 4. Atık yönetim planlarını düzenli olarak günceller ve yasal bildirimleri zamanında yaparız.

Sosyal Sorumluluk:

 1. Tüm turistlere aynı kaliteli hizmeti sunmayı amaçlar ve işgörenlerimizin eğitimi aracılığıyla bu hedefe ulaşmayı taahhüt ederiz.
 2. Yerel kaynakları korur ve yerel kültür ve geleneklere saygı gösteririz.
 3. İleriye dönük olarak kendi enerjimizi güneş enerjisi panelleriyle üretmeyi planlarız.
 4. Enerji yönetimi konusunda tüm paydaşlarımızla işbirliği yapmayı ve farkındalığı artırmayı amaçlarız.
 5. Karbon ayak izini hesaplayarak mümkün olan en aza indirme politikası izleriz.
 6. Doğal kaynakların kullanımında koruma-kullanma dengesini sağlamayı hedefleriz.

İnsan Kaynakları ve Eşitlik:

 1. İşgörenlerimizin eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılık yapılmadığını garanti ederiz.
 2. Sektöre çalışan kazandırılması ve eğitime önem verilmesi için çaba sarf ederiz.
 3. Çocuk işçi çalıştırmaya karşı çıkar ve işgörenlerimizi çocuk istismarı konusunda eğitiriz.
 4. Cinsiyet ayrımı yapmaz, kadınların iş gücüne katılımını destekleriz.
 5. Tüm işgörenlerimize eşit kariyer fırsatları sunar ve gelişimlerini teşvik ederiz.

Dijital Dönüşüm ve İnovasyon:

 1. Yenilikçi teknolojileri takip eder ve iş süreçlerimizi dijitalleştirerek verimliliği artırmayı hedefleriz.
 2. Bilgi güvenliği yönetim sistemini uygular ve bilgi güvenliğine önem veririz.
 3. Çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçileri tercih eder ve çevre dostu malzemeler kullanırız.


Gıda Güvenliği:

 1. Tesisimizde kullanılan tüm gıda ürünlerini gıda güvenliği ilkelerine uygun olarak üretir ve sunarız.
 2. Gıda güvenliği yönetim sistemimizi günceller ve geliştirir, gerekli kaynakları sağlarız.

Bu politika, WestDoor Hotel’in sürdürülebilirlik hedeflerini ve taahhütlerini yansıtmaktadır. Tüm çalışanlar, bu politikaya bağlı kalarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacaklardır.